PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CBQL-GV-NV NĂM HỌC 2013 - 2014
 
1.  DANH SÁCH CB QUẢN LÝ
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng viên Trình độ chính trị Trình độ quản lý Trình độ chuyên môn (Ghi rõ ngành đào tạo) Công việc được giao Danh hiệu thi đua 2012- 2013 Tháng năm tham gia nộp BHXH
Đại học Cao Đẳng Trung cấp
1 Phạm Thị Thuý Hải 1971 Hiệu trưởng x TC   GDTT     - Phụ trách chung
- Phụ trách trực tiếp: Chủ tài khoản, chủ tịch hội đồng thi đua, kế hoạch phát triển, bồi dưỡng XD đội ngũ
- Công tác dạy thêm, học thêm, 2 buổi/ngày.
- Công tác thanh kiểm tra nội bộ - toàn diện.
CSTĐCS
 
 
10/1990
2 Vũ Thị Hạnh Nguyên 1973 Phó hiệu trưởng x TC   GDTT     - Chất lượng CM  các khối
- Công tác phổ cập., bán trú
- Vệ sinh trường lớp.
- Công tác CSVC và hoạt động các phòng chức năng.
- Hội chữ thập đỏ, y tế học đường.
 
CSTĐCS 9/1992
  Cộng     2 2   2          
 
2. DANH SÁCH  GIÁO VIÊN BIÊN CHẾ
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng viên Trình độ chính trị Trình độ quản lý Trình độ chuyên môn (Ghi rõ ngành đào tạo) Công việc được giao Danh hiệu thi đua 2012- 2013 Tháng năm tham gia nộp BHXH
Đại học Cao Đẳng Trung cấp
1 Nguyễn Thị Hoà Bình 1974 Khối trưởng K1 x     GDTT     GVCN lớp  1A1; Bồi dưỡng Câu lạc bộ HS năng khiếu khối 1; Khối trưởng K1 CSTĐCS 9/1994
2 Vũ Thị Minh Ngọc 1988 Giáo viên         GDTT   GVCN lớp 1A2 LĐTT 9/2011
 
3 Trần Thị Hạnh 1966 Giáo viên         GDTT   GVCN lớp 1A4 LĐTT 12/1986
 
4 Đỗ Thị Thanh Tâm 1974 Khối trưởng K2 x     GDTT     GVCN lớp  2A1;  Bồi dưỡng Câu lạc bộ HS năng khiếu khối 2; Khối trưởng K2 CSTĐCS 9/1994
5 Nguyễn Hồng Vân 1962 Giáo viên         GDTT   GVCN lớp 2A2 LĐTT 12/1983
 
6 Đỗ Thị Minh Hoà 1961 Giáo viên         GDTT   GVCN lớp 2A3 LĐTT 9/1988
 
7 Phạm Thị Thuỳ 1981 Giáo viên       GDTT GDTT   GVCN lớp 2A4 LĐTT 9/2004
 
8 Vũ Thị Hiền 1972 Giáo viên x     GDTT     GV dạy buổi 2 K2   10/1992
 
9 Đặng Thị Thuý 1971 Giáo viên x       GDTT   GVCN lớp 3A1 LĐTT 9/1991
 
10 Lê Thị Thuý 1960 Giáo viên         GDTT   GVCN lớp 3A2 LĐTT 9/1980
 
11 Phùng Thị Thành 1960 Giáo viên         GDTT   GVCN lớp 3A3 LĐTT 11/1982
 
12 Vi Hồng Tuyết
 
1972 Giáo viên x     GDTT     GVCN lớp 3A4 LĐTT 9/1994
 
13 Lương Thị Thanh Hà 1981 Giáo viên       GDTT     GVCN lớp 3A5; Bồi dưỡng Câu lạc bộ năng khiếu K3 LĐTT 9/2004
 
14 Hà Thị Minh Quang 1959 Giáo viên         GDTT   GV dạy buổi 2 K3   9/1978
 
15 Đỗ Thị Kim Nga 1976 Khối trưởng K3 x     GDTT     GVCN lớp  4A1;  Bồi dưỡng Câu lạc bộ HS năng khiếu khối 4; Khối trưởng K3 CSTĐCS 9/1997
16 Nguyễn Mạnh Dũng 1979 CTCĐ - Khối trưởng K4 x     GDTT     GVCN lớp  4A2; Khối trưởng K4; CTCĐ CSTĐCS 9/2004
 
17 Nguyễn Thu Thuỷ 1981 Giáo viên x     GDTT     GVCN
 lớp 4A3
 
LĐTT 9/2002
 
18 Lê Thị Ngãi 1960 Giáo viên         x   GVCN lớp 4A4
 
LĐTT 12/1983
 
20 Nguyễn Thanh Hương 1976 Khối trưởng K5 x     GDTT     GVCN lớp  5A1; Bồi dưỡng Câu lạc bộ HS năng khiếu khối 5; Khối trưởng K5
 
CSTĐCS
UBND quận tặng giấy khen
9/1999
 
19 Phạm Thị Quỳnh 1976 Giáo viên x     GDTT     GVCN lớp 5A2
 
LĐTT 6/2007
 
21 Phạm Thị Nga 1987 Bí thư đoàn TN - Giáo viên       GDTT     GVCN lớp 5A3 LĐTT 9/1978
 
22 Nguyễn Thị Liền 1976 Giáo viên x     GDTT     GVCN lớp 5A4 LĐTT
 
9/2004
 
23 Vũ Thị Vinh Hoa 1984 Khối trưởng NKTC x     GDTT     GV Âm nhạc K1,2,3,4,5; câu lạc bộ Năng khiếu ÂN; Khối trưởng NKTC   9/2004
 
24 Nguyễn Thị Phương 1978 Giáo viên         Mỹ thuật   GV dạy treo; trực hành chính   11/2005
 
25 Lê Thị Dịu Hiền 1959 Giáo viên         Tiếng Anh   GV Tiếng Anh K1,3 LĐTT 1/1984
 
26 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 1982 Giáo viên       Mỹ thuật     Nghỉ thai sản từ T9/2013 đén T2/2014 LĐTT 1/2007
27 Đinh Thị Hằng   Giáo viên       Âm nhạc     GV dạy treo - Văn thư   1/2007
28 Đoàn Hải Ninh 1971 Giáo viên         Âm nhạc   GV TPT  - thủ quỹ LĐTT 9/1993
  Cộng     12     16 12        
 
 
3. DANH SÁCH  GIÁO VIÊN HỢP ĐỒNG QUẬN
 
 
STT
Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng viên Trình độ chính trị Trình độ quản lý Trình độ chuyên môn (Ghi rõ ngành đào tạo) Công việc được giao Danh hiệu thi đua 2012- 2013 Tháng năm tham gia nộp BHXH
Đại học Cao Đẳng Trung cấp
1 Nguyễn Thị Hằng 1991 Giáo viên       GDTH     GV dạy buổi 2 K5    
2 Nguyễn Thị Hương Quỳnh 1989 Giáo viên       GDTT     GV dạy buổi 2 K4   9/2012
3 Mai Thị Liên 1977 Giáo viên       Tiếng Anh , B1     GV Tiếng Anh K2,4 LĐTT 7/2009
4 Vũ Thị Lệ 1987 Giáo viên       Tin học     GV Tin học Khối 3,4,5   9/2011
5 Bùi Thị Hoa 1987 Giáo viên         Mỹ thuật   GV Mĩ thuật K 3,4,5   9/2011
6 Phạm Thị Việt Hà 1976 Giáo viên         GDTH   GVCN lớp 1A3   9/2004
7 Phan Thị Thanh Nhàn 1991 Giáo viên       Tin học     GV Tin học Khối 2    
9/2012
  Cộng           5 2        
 
4.DANH SÁCH  NHÂN VIÊN BIÊN CHẾ
 
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng viên Trình độ chính trị Trình độ quản lý Trình độ chuyên môn (Ghi rõ ngành đào tạo) Công việc được giao Danh hiệu thi đua 2012- 2013 Tháng năm tham gia nộp BHXH
Đại học Cao Đẳng Trung cấp
1 Lê Thị Thuý 1967 Nhân viên           x Kế toán LĐTT 12/1987
2 Trần Thị Châu Loan 1970 Tổ trưởng tổ hành chính, nhân viên x         x TB-TV LĐTT 9/1995
3 Nguyễn Thị Năm 1989 Nhân viên           x NV y tế; CB phổ cập   12/2012
  Cộng     1       1 3      
 
5. DANH SÁCH  NHÂN VIÊN HỢP ĐỒNG QUẬN
 
 
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng viên Trình độ chính trị Trình độ quản lý Trình độ chuyên môn (Ghi rõ ngành đào tạo) Công việc được giao Danh hiệu thi đua 2012- 2013 Tháng năm tham gia nộp BHXH
Đại học Cao Đẳng Trung cấp
1 Dương Xuân Hồng 1960 Nhân viên             Bảo vệ    
2 Nguyễn Văn Hiếu 1959 Nhân viên             Bảo vệ    
3 Nguyễn Thị Vân 1977 Nhân viên             Lao công    
  Cộng           0 0 0      
 
6.DANH SÁCH  NHÂN VIÊN  HỢP ĐỒNG THỜI VỤ
 
STT Họ và tên Năm sinh Chức vụ Đảng viên Trình độ chính trị Trình độ quản lý Trình độ chuyên môn (Ghi rõ ngành đào tạo) Công việc được giao Danh hiệu thi đua
2011- 2012
Tháng năm tham gia nộp BHXH
Đại học Cao Đẳng Trung cấp
1 Nguyễn Thị Thoa 1972 Nhân viên           Sơ cấp nghề nấu ăn Bếp ăn   9/2004
2 Nguyễn Thị Bắc 1956 Nhân viên             Bếp ăn    
3 Nguyễn Thị Liễu 1978 Nhân viên       ĐH
Âm nhạc
    Cô nuôi    
4 Đặng Thị Thu 1989 Nhân viên       ĐH
Âm nhạc
    Cô nuôi   9/2011
  Cộng           02 0        
 
                                                                                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                                                                                                                    ( Đã ký)
 
                                                                                                                                                                                    Phạm Thị Thúy Hải
 
 
 

Thống kê truy cập

  • Đang truy cập: 11
  • Khách viếng thăm: 10
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 1730
  • Tháng hiện tại: 70775
  • Tổng lượt truy cập: 1119737
Copyright © 2012 by ICT GROUP. All right reserved
Xem bản: Desktop | Mobile